Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- główne wejście znajduje się od ul. J. Kilińskiego, prowadzą do niego schody - wejście ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,

- wejście od strony boiska szkolnego, prowadzą do niego schody - dostępne dla określonych grup (uczniów i pracowników) w określonych godzinach,

- wejście od strony bazy, prowadzą do niego schody - dostępne dla grupy (uczniów i pracowników) w określonych godzinach,

- wejście bezpośrednio do kuchni znajduje się od ul. J. Kilińskiego, prowadzą do niego schody,

- w budynku na każdym poziomie (niski parter, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,

- w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,

- budynek nie posiada windy,

- w szkole nie ma możliwości możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

- do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,