Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • filmy zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • linki do dokumentów bez informacji o ich formacie i wielkości
 • załączniki tekstowe w formacie .pdf
 • brak kontrastu
 • brak skalowania
 • zamieszczone informacje w postaci złączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucyna Józefów.
 • E-mail: sp5@ok.um.lubin.pl
 • Telefon: 767462241

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie
 • Adres: ul. J. Kilińskiego 12; 59-300 Lubin
 • E-mail: sp5@ok.um.lubin.pl
 • Telefon: 767462242

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • główne wejście znajduje się od ul. J. Kilińskiego, prowadzą do niego schody – wejście ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • wejście od strony boiska szkolnego, prowadzą do niego schody – dostępne dla określonych grup (uczniów i pracowników) w określonych godzinach,
 • wejście od strony bazy, prowadzą do niego schody – dostępne dla grupy (uczniów i pracowników) w określonych godzinach,
 • wejście bezpośrednio do kuchni znajduje się od ul. J. Kilińskiego, prowadzą do niego schody,
 • w budynku na każdym poziomie (niski parter, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie posiada windy,
 • w szkole nie ma możliwości możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,