Rada Pedagogiczna

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy szkoły, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły , w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, projekt planu finansowego szkoły , wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej
TerminTematyka/cel
13.09.2022 r.

Zebranie plenarne:

 •  przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, 
 • Zatwierdzeni planów pracy.
21.10.2022

Zebranie:

 • zmiany do Statutu
 • Omówienie spraw bieżących.
15.11.2022 r.

Zebranie szkoleniowe:

 • Szkolenie dla nauczycieli,
 • Wskazanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty,
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły na rok 2023,
 • Omówienie spraw bieżących.
24.01.2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne:

 • Klasyfikacja śródroczna.
26.01.2023 r.

Zebranie plenarne:

 • Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I okresie roku szkolnego 2022/2023.
18.04.2023 r.

Zebranie szkoleniowe:

 • Szkolenie dla nauczycieli,
 • Omówienie spraw bieżących.
16.05.2023 r.

Zebranie szkoleniowe:

 • Szkolenie przed Egzaminem ósmoklasisty,
 • Omówienie spraw bieżących.
13.06.2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne:

 • Klasyfikacja roczna uczniów.
29.08.2023 r.

Zebranie plenarne:

 • Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023.
 • Przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego.
 • Wnioski i zalecenia do pracy w kolejnym roku szkolnym.