Rekrutacja

Prezentacja szkoły

Zapoznaj się z prezentacją naszej szkoły:

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły (którzy złożą w szkole zgłoszenie) są przyjęci z urzędu.

Informacje ogólne.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego:

W systemie naborowym Vulcan udostępniono opis ścieżki w procedurze rekrutacyjnej, jak również niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami, kryteriami przyjęć, harmonogramem działań oraz spisem niezbędnych dokumentów.

Przyjęcie kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole następuje z urzędu. W tej sytuacji wymagane jest złożenie przez osoby zainteresowane w systemie naborowym zgłoszenia popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania (w przypadku braku zameldowania).

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Jeżeli zamierzają Państwo zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu – za pomocą systemu rekrutacyjnego składa się wniosek w tej sprawie. Niezbędne jest załączenie do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w czasie procesu rekrutacji.

Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i Internetu powinni:
− pobrać odpowiednio zgłoszenie lub wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole podstawowej lub poniżej,
− po wypełnieniu zgłoszenia – złożyć w szkole obwodowej albo po wypełnieniu wniosku – złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wraz z kartą zdrowia dziecka oraz kartą profilaktycznego badania lekarskiego sześciolatka. 

 

Terminy rekrutacji

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

od 1 marca 2024 r.

godz. 8:00

do 15 marca 2024 r.

godz. 15:00

---

2

Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 2024 r.

godz. 8:00

do 15 marca 2024 r.

godz. 15:00

od 17 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

do 19 sierpnia 2024 r.

godz. 15:00°

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

do 22 marca 2024 r.

do 23 sierpnia 2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 marca 2024 r.

godz. 15:00

26 sierpnia 2024 r.

godz. 15:00

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 27 marca 2024 r.

godz. 8:00

do 4 kwietnia 2024 r.

godz. 15:00

od 27 sierpnia 2024 r.

godz. 8:00

do 29 sierpnia 2024 r.

godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 kwietnia 2024 r.

godz. 15:00

30 sierpnia 2024 r.

godz. 15:00

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kryteria rekrutacji dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

2

Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

3

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Obwód szkoły

Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):

 • Jana Kilińskiego,
 • Ignacego Paderewskiego,
 • Księcia Ludwika I,
 • Stanisława Staszica,
 • Słowiańska,
 • Tadeusza Kościuszki (nr parzyste do nr 20, nr nieparzyste 3, 3a, 3b, 3c),
 • Małomicka,
 • Adama Mickiewicza,
 • Michała Drzymały bez nr 2a, 2b, 2c,
 • Bankowa nr parzyste,
 • Ścinawska,
 • Rzeźnicza,
 • Rzemieślnicza,
 • Kaletnicza,
 • Ignacego Łukasiewicza,
 • Składowa,
 • Spacerowa,
 • Księginicka,
 • Zielona,
 • Kazimierza Górskiego,
 • Kazimierza Deyny,
 • Bronisława Malinowskiego,
 • Kamili Skolimowskiej,
 • Władysława Komara,
 • Janusza Kusocińskiego,
 • Tadeusza Ślusarskiego,
 • Perłowa,
 • Makowa,
 • Tulipanowa,
 • Jerzego Kuleja,
 • Feliksa Stamma.