Szkoła na piątkę

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie mieszcząca się przy ulicy Kilińskiego 12, powstała w 1970 roku, kiedy miasto przeżywało w pełni napływ ludności związany z rozwijającym się przemysłem. Przez szereg lat szkoła kształciła dzieci i młodzież klas VIII. W roku 1999, po reformie edukacji, zmieniła się w placówkę sześcioklasową. Przez dwa kolejne lata szkolne funkcjonowało w niej również nowo powstałe Gimnazjum nr 5 w Lubinie. Dziewiętnaście lat później, po kolejnej reformie, szkoła na nowo została przekształcona w ośmioklasową, która na dwa kolejne lata została połączona z oddziałami gimnazjalnymi wygaszanego gimnazjum nr 5. Od roku szkolnego 2019/20 uczy się w niej wyłącznie młodzież klas I – VIII.

Przyjrzyjmy się, jak to było!

W 1990 roku, z chwilą przejścia szkół pod jednostkę samorządu terytorialnego, dyrektorem szkoły była pani Maria Mazur, a jej zastępcami panie: Mieczysława Kuś i Bożena Duliarz. W tymże roku wprowadzono do szkoły naukę religii i po raz pierwszy do grona rady pedagogicznej dołączyli: ksiądz i katechetka. Ideą szkoły było promowanie uzdolnionych uczniów. W placówce odbywało się wiele konkursów oraz koncertów młodych talentów. Funkcjonowała gazetka szkolna „Kleks”. W ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej działalność rozpoczął szkolny wolontariat.

Od początku istnienia, oprócz rozwijania uzdolnień i pasji, szkoła wspierała również talenty sportowe swoich uczniów. W 1996 roku został założony klub sportowy „Piątka”, który propagował nową dyscyplinę sportu – korfball. Bardzo ważnym wydarzeniem dla szkoły był dzień 30 kwietnia 1996 r., kiedy to po raz pierwszy w szkole odbyły się międzynarodowe zawody sportowe w tej właśnie dyscyplinie. Wielkim sukcesem było powołanie czterech absolwentów naszej szkoły do kadry narodowej.

Druga połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, przyniosła oświacie zmiany programowe i systemowe. Powstał nowy rodzaj szkół – gimnazja. Jedno z nich – gimnazjum nr 5 – przez dwa lata funkcjonowało w budynku naszej szkoły podstawowej.

Lata 2001 – 2010, były dla Szkoły Podstawowej nr 5 bardzo dynamiczne. W 2001 r. przeszła ona kolejną transformację; gimnazjum przeniesiono do innego budynku, a w placówce pozostała sześcioletnia szkoła podstawowa, której dyrektorem od 1998 do 2018 r. była pani Władysława Matus.

W roku 2017 zapadła ostateczna decyzja o likwidacji gimnazjów w naszym kraju oraz kolejnej reformie oświaty, która między innymi zakładała powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/18 w budynku szkoły podstawowej uczyły się dzieci     i młodzież z klas 1 – 7, a w kolejnym roku 1 – 8 oraz oddziały wygaszanego gimnazjum.

Od roku szkolnego 2018/19 obowiązki dyrektora pełni mgr inż. Lucyna Józefów, a funkcję wicedyrektorów: mgr Teresa Słowikowska – nauczyciel języka polskiego i mgr Robert Kowalczuk – nauczyciel informatyki.

Obecnie szkoła liczy prawie 500 uczniów, którzy uczą się w 22 oddziałach klas do I do VIII. Liczba nauczycieli wynosi 50 osób (w tym dwóch trzech pedagogów szkolnych), pracowników administracji i obsługi – 18.

Bazę szkoły stanowią:

 • 24 sale lekcyjne,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • 3 sale świetlicowe,
 • 2 sale terapeutyczne,
 • stołówka,
 • sala gimnastyczna,
 • biblioteka,
 • czytelnia,
 • sklepik szkolny.

Zapewniamy:

 • ciciekawe formy zdobywania wiedzy,
 • naukę języków obcych – angielskiego i niemieckiego,
 • rozwój talentów i zainteresowań,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
 • poczucie bezpieczeństwa i atmosferę wzajemnej życzliwości,
 • szafki szkolne dla każdego ucznia,
 • wspieranie każdego ucznia w osiąganiu przez niego sukcesów dydaktycznych.

Najmłodszym uczniom proponujemy:

 • zajęcia w systemie jednozmianowym (lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą najpóźniej o godz. 12.25),
 • opiekę świetlicową w godzinach od 6.30 do 16.00, zorganizowaną dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/opiekunów lub organizację dojazdu do szkoły.

Wszystkim uczniom polecamy:

 • smaczne obiady w stołówce szkolnej,
 • różne zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne, rozwijające zainteresowania, przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty,
 • wsparcie pedagogów szkolnych,
 • szeroki zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:
  • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego i matematyki,
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • terapii pedagogicznej,
  • socjoterapii,
  • logopedii,
  • zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • terapii biofeedback, która zwiększa możliwości umysłu oraz pomaga w koncentracji uwagi.